|

Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo vedieme klientom v zmysle Zákona č. 563/1991 o účtovníctve v znení neskorších predpisov pomocou výpočtovej techniky na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté účtovné služby zahrňujú:

Obsah spracovania:

  • Vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
  • Kontrola účtovných dokladov
  • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
  • Spracovanie mesačných uzávierok, príprava návrhu priznania dane z príjmu právnických osôb

Cena za poskytované služby:

Cena za za poskytnutie služieb vedenia a spracovania podvojného účtovníctva je:

Kontrola vedenia a spracovania podvojného účtovníctva

Naša spoločnosť poskytuje odborné konzultácie pri kontrole vedenia a spracovania podvojného účtovníctva. Jedná sa o kontrolu účtovnej evidencie, vedenia evidencie DPH, zostavovania ročnej účtovnej závierky (prípadne mimoriadnej účtovnej závierky), fyzickú kontrolu účtovných dokladov, kontrolu zaúčtovania dokladov a podobne.

Previerka obsahuje kontrolu:

  • Kontrola účtovníctva podľa Zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, metodických postupov a daňových zákonov
  • Kontrola účtovných kníh a záznamov, daňových priznaní a štatistických hlásení
  • Overovanie a prípadne účasť na inventarizácii všetkého majetku
  • Kontrola metodiky a smernice účtovania
  • Mesačné písomné spracovanie výsledkov kontroly s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov

Cena za poskytované služby:

Vzhľadom na charakter tejto služby je však možné cenu dohodnúť individuálne po konzultácii s klientom.